1. الگوریتمی بنویسید که شعاع یک دایره راگرفته محیط و مساحت آنرا محاسبه و نشان دهد.
 2. الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را گرفته محیط و مساحت آنرا محاسبه و نشان دهد
 3. الگوریتمی بنویسید که اندازه سه ضلع مثلث را گرفته محیط و مساحت آنرا محاسبه و نشان دهد.
 4. الگوریتمی بنویسید که دوعدد را گرفته بزرگترین آنها را چاپ کند
 5. الگوریتمی بنویسید که سه عدد مفروض را گرفته بزرگترین آنها را یافته و نمایش دهد
 6. الگوریتمی بنویسید که سه نمره یک دانشجو را گرفته مشخص کند آیا مشروط است یا خیر
 7. الگوریتمی بنویسید که ضرائب معادله دو را گرفته انرا ریشه یابی و درصورت وجود ، ریشه های آنرا نشان دهد
 8. الگوریتمی بنویسید که وزن یک جسم را برحسب گرم گرفته مشخص کند چند تن، چند کیلو و چند گرم است؟
 9. الگوریتمی بنویسید که تاریخ تولد یک فرد( را برحسب سال و ماه و روز) و تاریخ جاری را گرفته سن فرد را مشخص کند.
 10. الگوریتمی بنویسید که زاویه را برحسب درجه گرفته برحسب رادیان محاسبه و نشان دهد
 11. الگوریتمی بنویسید که درجه حرارت را برحسب سانتی گراد گرفته به فارنهایت تبدیل و نشان دهد.
 12. الگوریتمی بنویسید که سه اندازه را گرفته مشخص کند آیا می توانند تشکیل مثلث بدهند یا خیر
 13. الگوریتمی بنویسید که اندازه سه ضلع مثلث را گرفته مشخص کند مثلث قائم الزاویه است یا متساوی الاضلاع یا متساوی الاضلاع.
 14. الگوریتمی بنویسید که اعداد یک رقمی مثبت را از کوچک به بزرگ چاپ کند.
 15. الگوریتمی بنویسید که اعداد سه رقمی را از بزرگ به کوچک نمایش دهد.
 16. الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج دورقمی را با استفاده از خاصیت اعداد زوج تولید و نمایش دهد.
 17. الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج دورقمی را با استفاده از تعریف اعداد زوج تولید و نمایش دهد. 
 18. الگوریتمی بنویسید که مجموع ارقام یک عدد مفروض را محاسبه ونشان دهد.
 19. الگوریتمی بنویسید که تعداد ارقام یک عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 20. الگوریتمی بنویسید که ارقام زوج عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 21. الگوریتمی بنویسید که اعداد سه رقمی را که مجموع ارقام چپ و راست آنها برابر رقم وسط است را نشان دهد.
 22. الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد مثبت دو رقمی را محاسبه ونشان دهد.
 23. الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته قدرمطلق ان را محاسبه و نشان دهد.
 24. الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد طبیعی مثبت  کوچکتر یا مساوی عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 25. الگوریتمی بنویسید که فاکتوریل عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 26. الگوریتمی بنویسید که حاصلضرب دو عدد مفروض را با استفاده از جمع (بدون استفاده از عملگر ضرب) محاسبه و نشان دهد.
 27. الگوریتمی بنویسید که  دو عدد مفروض را گرفته با استفاده از ضرب (بدون استفاده از عملگر توان) عدد اول را به توان عدد دوم رسانده و حاصل را نشان دهد.   
 28. الگوریتمی بنویسید که  دو عدد مفروض را گرفته با استفاده از جمع (بدون استفاده از عملگر توان و ضرب) عدد اول را به توان عدد دوم رسانده و حاصل را نشان دهد.   
 29. الگوریتمی بنویسید که  دو عدد طبیعی را گرفته و اعداد طبیعی بین آندو را محاسبه و نشان دهد.
 30. الگوریتمی بنویسید که  مقسوم علیه های عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 31. الگوریتمی بنویسید که تعداد مقسوم علیه های  عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 32. الگوریتمی بنویسید که  مجموع مقسوم علیه های عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 33. الگوریتمی بنویسید که  عدد مفروض را گرفته و مشخص کند آیا عدد اول است یا خیر.
 34. الگوریتمی بنویسید که  عدد مفروض را گرفته مشخص کند آیا عدد تام(کامل ) است یا خیر.
 35. الگوریتمی بنویسید که  اعداد تام زیر 1000 را محاسبه و چاپ کند.
 36. الگوریتمی بنویسید که (ک م م) و(ب م م ) دو عدد مفروض را محاسبه و نشان دهد.
 37. لگوریتمی بنویسید که  قیمت فروش و سال تولید یک جنس را گرفته و باتوجه به سال تولید ، مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و قیمت نهایی جنس را مشخص کنید(نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 94برابر 8درصد و سال 95 برابر 9 درصد)
 38. الگوریتمی بنویسید که یک عددمفروض را گرفته و مغلوب آنرا محاسبه و چاپ کند
 39. الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته و مشخص کند که آیا با مغلوب آن یکسان است یا خیر
 40. الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته کوچکترین و بزرگترین از ارقام آنرا نشان دهد
 41. الگوریتمی بنویسید که n امین عدد سری فیبونانچی را محاسبه و نشان دهد.
 42. الگوریتمی بنویسید که n عدداز سری فیبونانچی را نشان دهید.
 43. الگوریتمی بنویسید که جدول ضرب 10*10را تولید کند
 44. الگوریتمی بنویسید که مقدار دو متغیر عددی دریافتی را با هم تعویض کند
 45. الگوریتمی بنویسید که n امین جمله از سری 5,8,13,20,29,.... را بدست آورد و نشان دهد.
 46. الگوریتمی بنویسید که n امین جمله از سری -1,8,-27,64,.......... بدست آورد و نشان دهد
 47. الگوریتمی بنویسید که n امین جمله از سری 5,12,22,35,51,.... را بدست آورد و نشان دهد.