1. برنامه ای بنویسید که نمرات پنج دانشجو را گرفته معدل آنها را محاسبه و نشان دهد
 2. برنامه ای بنویسید که نمرات و اسامی ده دانشجو را گرفته بالاترین و پایین ترین نمره را همراه با نام دانشجوی آن نمره نشان دهد.
 3. برنامه ای بنویسید که ده نمره یک دانشجو را همراه با تعداد واحد هر درس گرفته مشخص کند دانشجو مشروط است یا خیر؟
 4. برنامه ای بنویسید که ده نمره دانشجو را گرفته انها را بصورت صعودی مرتب کند.
 5. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته فاکتوریل ان را محاسبه و نشان دهد.
 6. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته مجموع اعداد طبیعی مثبت کوچکتر یا مساوی آن را محاسبه و نشان دهد.
 7. برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته حاصل اولی به توان دومی را محاسبه و نشان دهد(با استفاده از تابع).
 8. برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته با استفاده از عمل جمع ، حاصلضرب دو عدد را محاسبه و نشان دهد
 9. برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته با استفاده از عمل ضرب ، حاصل اولی به توان دومی را محاسبه و نشان دهد
 10. برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته با استفاده از عمل جمع، حاصل اولی به توان دومی را محاسبه و نشان دهد.
 11. برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای دهدهی را گرفته معادل ان در مبنای دودویی را محاسبه و نشان دهد
 12. برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای دهدهی را گرفته معادل آن در مبنای شانزده تایی(هگزا دسیمال) را محاسبه و نشان دهد.
 13. برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای دودویی را گرفته معادل آن در مبنای دهدهی را محاسبه و نشان دهد.
 14. برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای شانزده تایی را گرفته معادل آن در مبنای دهدهی را محاسبه و نشان دهد.
 15. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته تعداد ارقام آن را مشخص کند .
 16. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته مجموع ارقام آن را محاسبه و نشان دهد.
 17. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و وارون آن را محاسبه و نشان دهد.
 18. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته مشخص کند زوج است یا فرد.
 19. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته مقسوم علیه های آن را محاسبه و نشان دهد.
 20. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته مشخص کند اول است یا خیر؟
 21. برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته مشخص کند عدد تام (کامل) است یا خیر؟
 22. برنامه ای بنویسید که N امین روز سال را گرفته مشخص کند چه روزی از هفته است؟
 23. برنامه ای بنویسید که N امین عدد سری فیبوناچی را نشان دهد.
 24. برنامه ای بنویسید که N عدد از سری فیبوناچی را نشان دهد.
 25. برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 9 در 9 را نشان دهد.
 26. برنامه ای بنویسید که اعداد سه رقمی که مجموع رقم سمت راست و رقم سمت چپ آن برابر رقم وسطی است را نشان دهد.
 27. برنامه ای بنویسید که اعداد زوج دورقمی را نشان دهد(با استفاده از تعریف زوج و با استفاده از خاصیت عدد زوج)
 28. برنامه ای بنویسید که سه اندازه را گرفته مشخص کند آیا می توانند تشکیل مثلث بدهند.
 29. برنامه ای بنویسید که اندازه سه ضلع را گرفته مشخص کند آیا مثلث حاصل قائم الزاویه است یا متساوی الساقین یا متساوی الاضلاع
 30. برنامه ای بنویسید که سه ضلع یک مثلث را گرفته محیط و مساحت آنرا محاسبه و نشان دهد.
 31. برنامه ای بنویسید که دو عدد را گرفته ک م م و ب م م آن را محاسبه و نشان دهد.
 32. برنامه ای بنویسید که نمرات ده دانشجو را گرفته نمراتی که پایین تر از معدل هستند را نشان دهد.
 33. برنامه ای بنویسید که ده نمره درس از پنج دانشجو را گرفته معدل هر دانشجو و معدل کل دانشجو ها را محاسبه و نشان دهد.
 34. بر روی فرم یک label و چهار دکمه ایجاد کنید بطوریکه با هربار کلیک روی دکمه ها ، کنترل برچسب به یکی از چهار جهت اصلی حرکت داده شود.
 35. بر روی فرم سه Label و سه دکمه با عنوان شروع ، توقف ، ادامه ایجاد کنید که تشکیل یک ساعت دیجیتالی بدهد .
 36. برنامه شماره 34 را طوری تغییر دهید که تا کلید جهت دیگری زده نشده کنترل برچسب به مسیر خود طبق آخرین دکمه فشرده شده ادامه دهد اما از کادر فرم بیرون نرود
 37. برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی بین صفر تا 100 سیستم در نظر بگیرد و به کاربر طی 5 مرتبه اجازه دهد که عدد را حدس بزند و در هر مرتبه با پیامهای مناسب کاربر را راهنمایی کنید.
 38. بر روی فرم شانزده کلید بچینید و عنوان کلیدها را با اعداد یک تا شانزده بصورت نامنظم قرار دهید وطوری تنظیم کنید که چهار ثانیه به کاربر نشان داده شودو امتیاز 40 را بعنوان امتیاز اولیه درنظر بگیرید پس از چهارثانیه عنوان کلیدها مخفی شود و از کاربر بخواهید کلیدها را به ترتیب عددی انتخاب کند و اگر اشتباه انتخاب کرد از امتیاز کسر شود و اگر درست انتخاب کرد عنوان کلید با رنگ دیگری ظاهر شود الی آخر
 39. برنامه ای بنوسید که عدد مفروض nراکه فرد است گرفته جدولی به تعداد nدرnخانه تشکیل دهد و اعداد یک تا n در n را در خانه های جدول جوری قرار دهد که مجموع اعداد سطری ، ستونی ، و قطری یکسان شود
 40. برنامه ای بنویسید که بازی دوز را با 3*3 ایجاد کند
 41. برنامه ای بنویسید که بازی خط و نقطه را شبیه سازی کند
 42. برنامه ای بنویسید که در دوطرف فرم دو اسلایدر قرار دهد و در مرکز فرم توپ کوچکی را، بصورت تصادفی توپ به طرف یکی از اسلایدرها (طرف چپ یا راست فرم)حرکت کند حال کاربر با حرکت اسلایدر به سمت بالا یا پایین توسط دکمه های صفحه کلید مانع برخورد توپ به جداره های فرم شود درصورت برخورد توپ به جداره ها بازی پایان یابد و درصورت برخورد به اسلایدرها توپ به سمت مخالف حرکت کند اما با مسیر متفاوت و تصادفی
 43. برنامه ای بنویسید که حاصل ضرب دو ماتریس n*m را بدست آورد.
 44. برنامه ای بنویسید که حاصل جمع دو ماتریس n*m را بدست آورد
 45. برنامه ای بنویسید که مقادیر یک ماتریس n خانه ای را گرفته ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی آنرا نشان دهد
 46. برنامه ای بنویسید که مقادیر یک ماتریس n خانه ای را گرفته مقادیر قطری آنرا نشان دهد.
 47. برنامه ای بنویسید که اعداد تام زیر 1000 را شناسایی و نشان دهد
 48. برنامه ای بنویسید که 10 نمره گرفته آنرا به روش انتخابی و بصورت نزولی مرتب کند
 49. برنامه ای بنویسید دارای 12 برچسب یا دکمه که بصورت یک جدول 3*4 چیده شده و اعداد یک تا 12 بصورت نامنظم بر روی عنوان دکمه ها نوشته شده باشد حال این دکمه ها را طی 4 ثانیه به کاربر نشان دهد سپس عنوان دکمه ها پنهان شود واز کاربر بخواهد که دکمه ها را به ترتیب شماره انتخاب کند درصورت انتخاب اشتباه از امتیاز اولیه وی کسر گردد و درصورت صحت مقدار دکمه نشان داده شود و نهایت امتیاز او را نشان دهد